پاییز بار و بنه اش را بسته، دم در ایستاده است که برود ...هرچه ... ماسش میکنم کمی بیشتر بمان شاید آمد ...شانه بالا می اندازد و می گوید اگر آمدنی بود تا حالا آمده بود من را هم اسیر خیالاتت نکن.ببینم مگر قرارمان آ ... پاییز نبود؟مگر پاییز فصل عاشقانه هایمان نبود؟پس چرا نمی آیی و رو سفیدم کنی ؟


yaldaaa
منبع :
درخواست حذف این مطلب