سرد ... تلخ... جدی..مثل واقعیت لباس می پوشی میری بیرون با مردم ... و نشر می کنی حتی راحت به زن بیشعوری که جواب عذرخواهی تو با غرولند داده یه «گمشو بابا» نثار می کنی چون دیگه حوصله بحث ... و معذرت خواستن بابت گناه نکرده رو به پدر و مادرتم نداری چه برسه به ... حتی به خودت حق میدی وقتی ... ی زیادی تو ابراز احساسات و شکوه و ناله اغراق کنه به دردش پوزخند بزنی و تو دلت بگی«جمع کن خودتو » حس می کنی درد آدما برات مهم نیس...نه فقط آدما...حس می کنی که دیگه دردی و احسا


for_what_it's_worth#
منبع :
درخواست حذف این مطلب