میدونی چیه؟ دیگه دارم یواش یواش به حرف بقیه اصلا توجه نمیکنم درسته آدم باید رفع سوتفاهم ... ه ولی برا وقتیه که تو، سوتفاهمی ایجاد کرده باشی نه وقتی رو یکار ساده تو ام بقیه هزارتا فکر ... ن به درک که هر فکری میخوان ... ن پول نداشتم، گفتم اقا من کلاهمو کلاه ایمنی موتور  اینجا گرو میذارم، پول شما رو آوردم دادم پسش می ... رم ... یدن اون قضیه واقعا ضروری بود که اینجوری ... فرداش رفتم پس ب ... رم مغازه بسته بود، امروزم وسط راه یادم اومد برم و برنگشتم دیگه مامان


رفع سوتفاهم واجبه اما رفع حماقت دیگران در موردت مکروه
منبع :
درخواست حذف این مطلب