انقدر این ماه سر یک موضوع بدشانسى هاى متعدد آوردم که اصن تا مدت ها نمیخوام به انجام دوبارش فکر کنم اینکه واضح نمیگم براى این هست که حس میکنم شوآف داره .. نه اینکه بخوام مرموزبازى درارم اینکه چرا مینویسمش.. خب چون خودم که متوجه میشم چى به چیه.. مام که سلفیــــش خ


لیمویى
منبع :
درخواست حذف این مطلب