در مورد جمع آوری اموال، انسان ها به سه دسته تقسیم می شوند دسته اول ... انی هستند که اصلا دوست ندارند مال جمع آوری کنند، و از دنیا و اموال آن به مقداری که گرسن ... و نیاز آنها برطرف شود و پوششی برای خود داشته باشند اکتفا میکنند. سرانجام چنین ... انی چنین ترسیم شده است «فاولئک الآمنون الذین لاخوف علیهم ولا هم یحزنون» یعنی آنها مومنانی هستند که پاداششان محفوظ است و در جوار حضرت حق ونسبت به پاداش خویش هیچ ترس و غمی ندارند. دسته دوم ... انی هستند که جمع آ


سوره ز ... ف آیه 32
منبع :
درخواست حذف این مطلب