اختصاصی از فایلکو ریکی چیست ؟ پی دی اف ... با ... و پر سرعت . 52 صفحه پی دی اف nbsp ﺗﻌﺮﯾﻒ رﯾﮑﯽ nbsp رﯾﮑﯽ nbsp ﯾﮏ واژه ژاﭘﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از دو ﺳﯿﻼب ری و ﮐﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ . ری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺮوی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺮوی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﯿﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺎﮐﺮا nbsp nbsp ﻣﺮاﮐﺰ اﻧﺮژی ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﺪن ﻣﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ اﻧﺮژی nbsp ﻣ ﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﺎﮐﺮا ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ


ریکی چیست ؟ پی دی اف
منبع :
درخواست حذف این مطلب